Resource: Paper Carnival 2023

From MobiNetS
Jump to: navigation, search

Opening for Paper Carnival--Prof. Zhao "9:00-9:20"

Intelligent Edge

Rong Cong "9:20-9:40"

  • [Report for Ph.D Thesis] Deployment Optimization and Resource Management for Intelligent Edge Networks

Wenjie "9:40-10:10"

Xianyang "10:20-10:40"

Jiale "10:40-11:00"

Mengqi "11:00-11:20"

Haotian "14:00-14:20"

Zhenhua "14:20-14:40"

Mobility&Wireless

Luwei "14:40-15:00"

Zhenguo "15:00-15:20"

Yaliang "15:20-15:40"

Edge System--Qinyong "15:50-16:10"

Mengfan "16:10-16:30"

Kun Wang "16:30-16:50"

Project

Pengfei, Jiajun "16:50-17:10"

  • [Report] Domain Specific Language

Jiahui "17:10-17:30"

  • [Report] Heterogeneous Unmanned Networks

LoRa

Wenliang "9:00-9:20"

  • [Report for Ph.D Thesis] Networking and Transmission Technologies for LPWAN

Mengyu "9:20-9:40"

Kai Chen "9:40-10:00"

Jiacheng "10:00-10:20"

AoI&Networking

Yang Wang "10:30-10:50"

Shuhong "10:50-11:10"

Xinyu "11:10-11:30"

Jiyi "11:30-11:50"